soicau mb 666 Tin tức xổ số

Trụ sở xổ số CT
Xổ số CT tiếp tục hoạt động tại trụ sở của Rocky Hill

Xổ số CT đã nối lại các hoạt động của mình từ trụ sở của Rocky Hill tại 777 Brook Street, sau khi đóng cửa cơ sở đó để dọn dẹp kỹ lưỡng. Xin lưu ý khi truy cập trụ sở xổ số CT mà chúng tôi đang tuân theo các hướng dẫn của CDC và thực hành cách xa xã hội.

  • Giải thưởng lên tới $ 599 có thể được yêu cầu trực tiếp tại các nhà bán lẻ xổ số CT, qua thư hoặc trực tiếp tại trụ sở xổ số CT (với các hạn chế) hoặc bằng cách bỏ học. Để biết hướng dẫn gửi thư, hãy truy cập www.3pko.com/claimprize.
  • Giải thưởng $ 5,001-$ 9,999 có thể được yêu cầu qua thư, trực tiếp tại trụ sở xổ số CT (với các hạn chế) hoặc bằng cách bỏ học.
  • Giải thưởng $ 10.000-$ 49,999 có thể được thực hiện qua thư, bằng cách thả hoặc trực tiếp tại trụ sở xổ số CT ở Rocky Hill (theo lịch hẹn nếu muốn*). 
  • Giải thưởng 50.000 đô la trở lên phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở xổ số CT ở Rocky Hill (theo lịch hẹn nếu muốn*).

*Để đặt lịch hẹn, người yêu cầu nên gọi (860) 713-2680.

Xin lưu ý, các nhà bán lẻ xổ số và các trung tâm yêu cầu cấp cao là các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân và có thể xác định độc lập các cửa mở và đóng cửa. Tất cả các chi tiết về các thay đổi tạm thời của xổ số CT trong quá trình bùng phát đều có sẵn trên trang web này.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh toán