xo so tth Tin tức xổ số

Trụ sở xổ số CT
Bản vẽ xổ số CT: Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 - Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11Xổ số CT sẽ tiến hành tất cả các bản vẽ của nó (ngoại trừ Powerball và Mega Millions) từ trang web sao lưu của nó đến thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 vì điều này, các bản vẽ không thể được truyền hình hoặc đăng trên trang web của chúng tôi trong thời gian này. Các bản vẽ sẽ diễn ra vào thời điểm thông thường, dưới sự giám sát của Bộ Bảo vệ Người tiêu dùng (DCP) với kết quả có sẵn ngay sau đó trên 3pko.com. 

Bản vẽ sẽ tiếp tục được truyền hình và đăng trên trang web của chúng tôi kể từ Sat., ngày 7 tháng 11.

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện chiến thắng

Kiểm tra bảo mật trang web
thanh xsmn minh ngoc toán