Nhận thức đánh bạc Dự án truyền thông thanh niên là sự hợp tác giữa Hội đồng Giáo dục Khu vực Capitol (CREC)Thì Hội đồng CT về đánh bạc vấn đề (CCPG) và DMHAS vấn đề đánh bạc Dịch vụ (PGS), làm việc với thanh niên trên toàn tiểu bang để tập trung vào cờ bạc Phòng ngừa. Thông qua quan hệ đối tác này, chúng tôi có thể cung cấp học tập Kinh nghiệm về giá trị phòng ngừa, nâng cao nhận thức về cảnh báo Dấu hiệu đánh bạc có vấn đề và hỗ trợ thanh niên và cố vấn trưởng thành của họ phát triển, sản xuất và Phân phối thông điệp nhận thức đánh bạc.

Dưới đây là những người vào chung kết Dự án Truyền thông Thanh niên:

Sáng tạo nhất
Thông điệp có ảnh hưởng nhất đến các đồng nghiệp
Thông điệp có ảnh hưởng nhất đến cộng đồng